top of page

Privaatsuspoliitika

GettyImages-91785797_edited.jpg

 • JÄÄ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja koosseis

Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • Sinu poolt meile avaldatud isikuandmed. Näiteks kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil.

 • Tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt kirjavahetuse või veebilehel oleva suhtlusrakenduse Chat vahendusel edastatavad isikuandmed).

 • Sinu poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt JÄÄ sotsiaalmeedias);

 • Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed. Näiteks veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.

 • Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed.

 • Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (näiteks tellimuste ajaloo nimistu).

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamise eesmärk ja õiguslik alus

Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:

Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid, selleks, et teavitada kliente JÄÄ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Lepinguliste kohustuste täitmiseks kasutame kogutud isikuandmeid: lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks; kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus; kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma teenuste osutamise osas (nt kasutame kauba kohaletoimetamiseks); kliendiga suhtlemiseks ja kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks.

Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Sinuga sõlmitud Lepingus.

Töötleme Sinu isikuandmeid ka Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Lisaks võime olla kohustatud videosalvestust töötlema seaduse alusel seaduses nimetatud uurimisasutusele.

Kui isikuandmete töötlemine muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, siis analüüsime seda töötlemise võimalikkust hoolega kooskõlas andmekaitse seadusandlusega (isikuandmete kaitse üldmäärus, 2016/679, artikkel 6(4).

Isikuandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

Kliendi paremaks teenindamiseks võib JÄÄ avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandale osapoolele, kes osutab JÄÄ'le teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport-, reklaami- ja turunduspartnerid; makseteenuseid osutav partner; värbamisega seonduvaid teenuseid osutav partner kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad. Edastamine toimub vaid tingimusel, et edastamise eesmärk on seaduslik ning kolmanda isiku poolt toimub töötlus lepingu alusel, milles mh kohustub kolmas isik hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kogutud isikuandmete muutmine ja Sinu õigused

Isikuandmete töötlemisel on Sinul kui andmesubjektil järgnevad õigused:

 • Sul on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.

 • Sul on õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Sinu õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.

 • Sul on õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.

 • Sul võib olla õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on sul õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik teile ette nähtud personaalsed soodustused.

 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

 • Sul on andmete ülekandmise õigus ehk Sul tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.

 • Sul on õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Sinu isikuandmete töötlemine on seaduspärane.

 • Sul on õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud kahju.

 • Õigused seoses automatiseeritud töötlusega tähendavad, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel isikuandmete töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;

 • Sul on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu konto“ alas.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Võime koguda veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Sinu kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse brauseri poolt arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Sinu harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Sind teenuse sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende harjumuste fikseerimiseks.
Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad meie partnerite veebisaidid, mis on seotud meie veebisaidiga. Nende küpsiste tekkimist meie ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebisaidil, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebisaidi funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Isikuandmete kaitse

JÄÄ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmeid säilitame kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.
Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

Turvalisus

Kõiki JÄÄ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduv rikkumine, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul ja korras Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte. Kõik JÄÄ veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning need teadmiseks võtnud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest meie veebilehel ja võimalusel e-posti teel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@jää.ee

bottom of page